Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht, de 10 septembre 2019

Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht, vervangen bij het ministerieel besluit van 30 november 2015, wordt de bepaling onder 5° opgeheven.

Art. 2. Dit ministerieel besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Handtekening

Brussel, 10 september 2019.

D. REYNDERS

Aanhef

De Minister van Defensie,

Gelet op de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, artikel 4bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1994 en vervangen bij de wet van 21 november 2016;

Gelet op de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, artikel 77/1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 2004 betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht, artikel 17, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juli 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT