Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, van 17 december 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 19-12-2018, p. 100664 )

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Handtekening

Brussel, 17 december 2018.

M. DE BLOCK

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009;

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 69, tiende, elfde, vijftiende, achttiende en negentiende lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010, leden 22, 23, 24, 25, 26 en 27, ingevoegd bij de artikel 16 van de programma wet van 25 december 2017, en leden 18, 30, 31, 32, 33, 36 en 37, gewijzigd bij de artikel 16 van de programma wet van 25 december 2017;

Gelet op de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen, artikel 30 vervolledigd bij de artikel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT