Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2014 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden

Gepubliceerd op:2018-09-25/07
 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Enig artikel. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 9 januari 2014 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden wordt vervangen als volgt :

"Artikel 1. In toepassing van het artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het recht op voeding ten laste van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden, wordt delegatie verleend, volgens het geval :

 1. bij overschrijding van de maximumbedragen van minder dan :

  1. 10 % : aan de chef van een stafdepartement of een algemene directie;

  2. 20 % : aan de directeur-generaal human resources;

 2. bij overschrijding van de maximumbedragen met meer dan 20 % voor een totaal bedrag van minder dan 5.500 euro : aan de directeur-generaal human resources.".

  Handtekening

  Brussel, 25 september 2018.

  S. VANDEPUT .

  Aanhef

  De Minister van Defensie,

  Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 10bis, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003 en gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2005, 10 januari 2010 en 31 juli 2013, en artikel 12, gewijzigd bij de wet van 27 maart 2003;

  Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT