Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen, van 28 augustus 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Het opschrift van hoofdstuk 1 van het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen, wordt vervangen als volgt:

"Hoofdstuk 1. - De dienstnemings-, of nieuwe dienstnemingsakte van de militairen die een loopbaan van beperkte duur vervullen".

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "bepaalde duur loopbaan vervullen" vervangen door de woorden "loopbaan van beperkte duur vervullen,".

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1, vervangen bij het ministerieel besluit van 29 maart 2017, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 13-09-2018, p. 70718 )

Handtekening

Brussel, 28 augustus 2018.

S. VANDEPUT

Aanhef

De Minister van Defensie,

Gelet op de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, artikel 21, tweede lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014;

Gelet op de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, artikel 3, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014 houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT