Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, van 14 juni 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 1ter, eerste en vijfde lid, van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 1 januari 1980 en vervangen bij het ministerieel besluit van 4 juni 2008, worden de woorden "de tabellen 1, 2, 3 en 6" vervangen door de woorden "de tabellen 1b, 2 en 3".

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 februari 1980 en 4 juni 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, worden de woorden "zijn vastgesteld in tabel 1.a. van de bijlage bij dit besluit voor het land waar hij zich werkelijk gedurende de beschouwde periode bevond." vervangen door de woorden "voor het land waar hij zich werkelijk gedurende de beschouwde periode bevond, zijn vastgesteld op basis van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies.";

  2. in paragraaf 2, worden de woorden "vastgesteld voor de bezochte landen in tabel 1.a. van de bijlage bij dit besluit." vervangen door de woorden "van de bezochte landen.";

  3. paragraaf 3, opgeheven bij het ministerieel besluit van 1 februari 1980, wordt hersteld als volgt:

    " § 3. Het basisbedrag voor de opperofficier wordt vastgesteld op de volgende wijze:

    1. zevenenzeventig en een half procent van de dagelijks forfaitaire verblijfsvergoeding voor categorie 1 van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies vanaf de eerste wijziging van het voornoemde ministerieel besluit in 2018;

    2. tachtig procent van de dagelijks forfaitaire verblijfsvergoeding voor categorie 1 van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp die zich in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT