Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126), de 21 juin 2022

Artikel 1. De ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Handtekening

Brussel, 21 juni 2022.

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

De Minister van Werk,

Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 42, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 17 mei 2007, 1 februari 2011 en 17 augustus 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 2002, 21 januari 2004, 19 mei 2010 en 3 november 2019;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de risicogroepen van 25 november 2021;

Gelet op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT