Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken, de 10 novembre 2021

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken, wordt de bijlage 2 tot vaststelling van het model van formulier, betreffende de verklaringen waarin de door de kandidaten gedane verkiezingsuitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, alsook de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken, vervangen door het model dat is opgenomen in de bijlage van dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 08-12-2021, p. 116950 )

Handtekening

Brussel, 10 november 2021.

  1. VERLINDEN

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

Gelet op de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT