Ministerieel besluit tot vaststelling van de projectmaatregelen die in aanmerking komen voor subsidies in het kader van een veertiende oproep ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds, de 29 août 2023

Artikel 1. Voor de veertiende Pendelfondsoproep kunnen projecten worden ingediend uit de volgende lijst:

 1. infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen of carpooling faciliteren;

 2. de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen en elektrisch aangedreven bedrijfsfietsen;

 3. het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen;

 4. vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer;

 5. kosten voor fietsonderhoud en kosten voor het onderhoud van elektrisch aangedreven fietsen;

 6. fietsvergoedingen;

 7. onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven;

 8. de aankoop van uitrusting voor fietsers en voor gebruikers van elektrisch aangedreven fietsen;

 9. projectcoördinatiekosten;

 10. vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken. Het project omvat maatregelen die verschillend zijn van de maatregelen, vermeld in artikel 10, eerste lid, 1° tot en met 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds. Innovatieve vormen van woon-werkverkeer zijn nieuwe instrumenten en maatregelen die in de periode van drie jaar voorafgaand aan de bekendmaking van de oproep, vermeld in dit besluit, zijn geïntroduceerd in het Vlaamse Gewest met het oog op een duurzame organisatie van het woon-werkverkeer.

  Art. 2. De maximale subsidietarieven die gelden voor de maatregelen van de lijst, vermeld in artikel 1, zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

  Art. 3. De veertiende Pendelfondsoproep heeft de volgende strategische focus:

 11. hij is gericht op het stimuleren van het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen;

 12. hij is gericht op het vervoer naar bedrijven vanuit een nabijgelegen Hoppinpunt, openbaarvervoerhalte of station;

 13. hij is gericht op bedrijven die op een bedrijventerrein liggen en die met minstens drie bedrijven samen worden ingediend;

 14. hij is gericht op een totaalbenadering, dit is een logisch samenhangend en elkaar versterkend geheel van maatregelen van de lijst, vermeld in artikel 1.

  BIJLAGE.

  Art. N.

  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 07-09-2023, p. 73916 )

  Handtekening

  Brussel, 29 augustus 2023.

  De Vlaamse minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT