Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud, de modaliteiten en de samenstelling van een reserve na afloop van het vergelijkend wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige kapiteins (M/V/X), voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, de 14 septembre 2022

Artikel 1. Het gebruik van mannelijke woorden in dit ministerieel besluit is gemeenslachtig met het oog op het waarborgen van de leesbaarheid van de tekst.

Art. 2. Het vergelijkend wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige kapiteins (M/V/X) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) wordt georganiseerd door Brussel Openbaar Ambt. De DBDMH is enkel verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de fysieke proeven.

Art. 3. De functiebeschrijving verbonden met de betrekking van kapitein is opgenomen in bijlage A bij dit besluit.

Art. 4. De in bijlage B bij dit besluit beschreven medische geschiktheidsvoorwaarden worden gecontroleerd voordat de kandidaten die in het wervingsexamen slagen, worden toegelaten tot de stage.

De voorafgaande gezondheidsbeoordeling zoals bedoeld in artikel I.4-27 van de Codex over het welzijn van 28 april 2017 moet bovendien de in bijlage B vermelde prestaties omvatten.

Art. 5. Het vergelijkend wervingsexamen van kapitein bestaat uit 4 afzonderlijke fasen, die worden georganiseerd in onderstaande volgorde:

 1. een schriftelijke proef

 2. fysieke proeven

 3. een persoonlijkheidsvragenlijst en een situationele beoordelingsproef op pc

 4. een mondelinge proef.

  Art. 6. Schriftelijke proef

  Het vergelijkend wervingsexamen omvat een schriftelijke proef, gequoteerd op 100 punten, bestaande uit:

 5. een onderdeel niveau 1ste jaar bachelor in een wetenschappelijke richting ter beoordeling van de technische vaardigheden van de kandidaten op het gebied van wiskunde, fysica en chemie. Dit deel van de module wordt gequoteerd op 85 punten;

 6. Een subproef bestaande uit een vragenlijst met meerkeuzevragen over de kennis van de gewestelijke en federale instellingen (DBDMH inbegrepen). Dit deel van de module wordt gequoteerd op 15 punten.

  Kandidaten die ten minste 50 % van de punten hebben behaald voor elk van de twee subproeven van de schriftelijk proef, worden beschouwd als geslaagd. De niet-geslaagde kandidaten worden uitgesloten van de wervingsprocedure.

  Art. 7. Fysieke proeven

  Het vergelijkend wervingsexamen omvat ook fysieke proeven.

  Het protocol voor deze proeven en de slaagvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage C bij dit besluit.

  Om te mogen deelnemen aan de fysieke proeven, dienen de kandidaten een medisch attest voor te leggen overeenkomstig het model (zie bijlage D), dat niet vroeger dan een maand voor het begin van de in artikel 5 van dit besluit beoogde proeven is opgesteld...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT