Ministerieel besluit tot vaststelling van een standaardmodel van een onderhands gesloten eindeloopbaanpachtovereenkomst die van toepassing is op alle openbare eigenaars, krachtens artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van de clausules bedoeld in artikel 24 van de pachtwet, de 14 juin 2022

Artikel 1. Enig artikel. Het type model met indicatieve waarde van de eindeloopbaanpachtovereenkomst als onderhandse akte en van toepassing op elke publieke eigenaar opgericht, krachtens artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van de clausules bedoeld in artikel 24 van de pachtwet is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 29-07-2022, p. 59996 )

Handtekening

Namen, 14 juni 2022.

W. BORSUS

Aanhef

De Minister van Landbouw,

Gelet op het oude Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 3: Regels betreffende de pacht in het bijzonder, artikel 3, § 1, vijfde lid, vervangen door het decreet van 2 mei 2019;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot vaststelling van de minimale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT