Ministerieel besluit tot vaststelling van een standaardmodel van een onderhands gesloten 'klassieke' pachtovereenkomst die van toepassing is op alle verpachters, met uitzondering van de openbare eigenaars, krachtens artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van de clausules bedoeld in artikel 24 van de pachtwet, de 7 octobre 2021

Artikel 1. Enig artikel. Het standaardmodel met informatieve waarde van een onderhands gesloten "klassieke" pachtovereenkomst die van toepassing is op alle verpachters, met uitzondering van de openbare eigenaars, krachtens artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot bepaling van de minimale inhoud van de plaatsbeschrijving inzake pacht en van de clausules bedoeld in artikel 24 van de pachtwet, wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 19-11-2021, p. 113525 )

Handtekening

Namen, 7 oktober 2021.

W. BORSUS

Aanhef

De Minister van Landbouw,

Gelet op het voormalig Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 3: Regels betreffende de pacht, artikel 3, § 1, vijfde lid, vervangen bij het decreet van 2 mei 2019;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT