Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten, de 7 septembre 2021

Artikel 1. De toegangsprijzen tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de prijzen voor terugkerende animaties worden vastgesteld volgens de tabellen opgenomen in bijlage A bij dit besluit.

Art. 2. De lijst van de personen voor wie een verlaagde prijs geldt, is vastgesteld in bijlage B bij dit besluit.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 30 juli 2007 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 december 2012, wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 07-09-2021, p. 94972 )

Handtekening

Brussel, 12 februari 2021.

Th. DERMINE

Aanhef

De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 waarbij de onder de voor het Wetenschapsbeleid bevoegde Minister ressorterende wetenschappelijke instellingen van de Staat opgericht worden als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij de programmawet (II) van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT