Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2020, de 30 juin 2021

Artikel 1. Enig Artikel. In uitvoering van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, bedraagt het totaal te verdelen bedrag 7.074.088,66 euro aan te rekenen op het begrotingsartikel 533.05 van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers voor het begrotingsjaar 2021.

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld tussen de betrokken gemeenten:

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 13-07-2021, p. 70313 )

Handtekening

Brussel, 30 juni 2021.

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

belast met de Nationale Loterij,

S. MAHDI

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

A. VERLINDEN

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT