Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen, de 22 février 2024

Artikel 1. Voor de vernieuwing van de gemeenteraden in de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad worden de oproepingsbrieven opgesteld overeenkomstig het model zoals vastgesteld in bijlage bij dit besluit. Art. 2. Het nummer van de kiezer op de kiezerslijst is samengesteld uit de laatste twee cijfers van het gemeentenummer zoals vermeld in de NIS-code, gevolgd door een nummer van zes cijfers dat door de gemeente aan de kiezer is toegekend, gevolgd door twee cijfers verkregen door de toepassing van een modulo 97-methode. Art. 3. De keerzijde van de oproepingsbrieven vermeldt de tekst van de artikelen 64 tot en met 67 van het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek waarin de onderrichtingen voor de kiezers zijn opgenomen, alsook de tekst van artikel 59, §§ 1 tot en met 4, van het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek betreffende de volmacht. Deze teksten dienen volledig en duidelijk leesbaar voor de kiezers te worden vermeld. Art. 4. Het ministerieel besluit van 7 juli 2018 tot vaststelling van het model van de onderrichtingen voor de kiezer voor de verkiezing van de gemeenteraden en het ministerieel besluit van 19 juli 2018 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT