Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier en het model van het formulier voor de verklaring op erewoord voor de gemeenteraadsverkiezingen, de 12 février 2024

Artikel 1. Het te gebruiken volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgesteld volgens het in bijlage 1 bij dit besluit gevoegde model.

Art. 2. In de gevallen waarin artikel 59, § 1, 3° en 7°, van het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek voorziet, stemt het formulier van de door de kiezer ingediende verklaring op erewoord, overeen met het model dat voorkomt in bijlage 2 van dit besluit.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 23 maart 2018 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsook het model van attest afgegeven door de burgemeester krachtens artikel 42bis, § 1 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 12-02-2024, p. 15939 )

Handtekening

Brussel, 5 februari 2024.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,

  1. CLERFAYT

Aanhef

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,

Gelet op het Nieuw Brussels Gemeentelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT