Ministerieel besluit tot vastlegging voor de diensten voor gezinszorg van de evaluatiecriteria voor de programmatie, vermeld in artikel 4 van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, van February 24, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder regio: de regionale stad, vermeld in de bijlage bij het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen, of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Art. 2. De evaluatiecriteria, vermeld in artikel 3 tot en met 7 van dit besluit, worden gebruikt om te beoordelen of een ontvankelijke aanvraag tot erkenning als dienst voor gezinszorg in de programmatie past.

Art. 3. § 1. Een ontvankelijke aanvraag tot erkenning als dienst voor gezinszorg past in de programmatie als het totale aantal effectief gepresteerde uren gezinszorg in de regio, waarvan de gemeenten van het werkgebied van de dienst deel uitmaken, lager is dan 85 % van het programmacijfer gezinszorg van hetzelfde jaar als het jaar waarin de uren gezinszorg in de regio in kwestie effectief gepresteerd zijn.

Voor de effectief gepresteerde uren gezinszorg, vermeld in het eerste lid, worden de gegevens gebruikt van het derde kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarvoor de aanvraag tot erkenning is ingediend, en die doorgestuurd zijn naar Vesta. De effectief gepresteerde uren gezinszorg bevatten de uren die in een centrum voor dagopvang gepresteerd zijn.

§ 2. Als het werkgebied van een dienst voor gezinszorg uit verschillende regio's bestaat, is in elke regio het totale aantal effectief gepresteerde uren gezinszorg van het derde kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, lager dan 85 % van het programmacijfer gezinszorg van hetzelfde jaar.

Art. 4. Aanvragen tot erkenning als dienst voor gezinszorg die passen in de programmatie, vermeld in artikel 3, passen in de programmatie als ook aan de overige evaluatiecriteria, vermeld in artikel 5 tot en met 7, wordt voldaan.

Art. 5. § 1. Het werkgebied van de diensten voor gezinszorg die passen in de programmatie, vermeld in artikel 3, wordt getoetst aan de regio's die prioritair zijn door een lage invulling van de programmacijfers voor gezinszorg.

§ 2. De programmacijfers voor gezinszorg op het niveau van een regio worden bepaald conform artikel 3 van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

Voor de programmacijfers gezinszorg, vermeld in het eerste lid, worden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT