Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire tegemoetkomingen zoals voorzien in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, voor wat betreft de psychiatrische ziekenhuizen, van February 22, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De forfaitaire tegemoetkoming, zoals voorzien in artikel 3, § 1, a), van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, voor het COVID-19-klaar maken van het ziekenhuis, wordt voor de drie genoemde bedragen globaal vastgesteld op 130,12 euro per VTE.

Deze forfaitere tegemoetkoming wordt slechts éénmaal toegekend.

Art. 2. De forfaitaire tegemoetkoming zoals voorzien in artikel 3 § 1, b) van hetzelfde besluit, voor de niet-intensieve zorg aan COVID-19-patiënten, wordt vastgesteld op 144,10 euro per verpleegdag van de patiënt op een niet-intensieve bed.

Art. 3. De forfaitaire tegemoetkoming voorzien in artikel 3, § 1, c), van hetzelfde besluit, voor de zorg aan niet-COVID-19-patiënten, wordt vastgesteld op 165,96 euro per VTE en per volledige kalendermaand waarbij aanvullende beschermingsmaatregelen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie van toepassing zijn.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening

Brussel, 11 februari 2021.

Fr. VANDENBROUCKE

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken,

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, artikel 3/1, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 35 van 24 juni 2020;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, artikel 3, § 2;

Gelet op de adviezen van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 24 september 2020 en 10 december 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2021;

Gelet op de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT