Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2022 over het goederenvervoer met brede fietsaanhangwagens in het kader van een proefproject, de 14 décembre 2022

HOOFDSTUK 1. - Definitie

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 9 september 2022: het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2022 over het goederenvervoer met brede fietsaanhangwagens in het kader van een proefproject.

HOOFDSTUK 2. - Voorwaarden waaraan de fietsaanhangwagens moeten voldoen

Art. 2. De fietsaanhangwagen, vermeld in artikel 4 van het besluit van 9 september 2022, zijn uitgerust met een voldoende doelmatige reminrichting. Het remsysteem treedt automatisch in werking wanneer de fietser remt.

Art. 3. De fietsaanhangwagen, vermeld in artikel 4 van het besluit van 9 september 2022, is gekoppeld aan de fiets door middel van een aangepaste koppeling, afgestemd op de massa van de aanhangwagen in beladen toestand.

Art. 4. De fietsaanhangwagen, vermeld in artikel 4 van het besluit van 9 september 2022, voert altijd een zijdelingse signalisatie bestaande uit een witte reflecterende strook over de gehele lengte van de fietsaanhangwagen.

HOOFDSTUK 3. - Aan te leveren gegevens

Art. 5. De vergunninghouder verbindt zich ertoe om tijdens de vergunningsperiode:

 1. elk ongeval of elk proces-verbaal te melden aan de evaluatiecommissie, uiterlijk voor het einde van de werkdag na het ongeval of de ontvangst van het proces-verbaal, en alle relevante documenten daarover geanonimiseerd ter beschikking te stellen van de evaluatiecommissie;

 2. de volgende gegevens te verzamelen gedurende een periode van minimaal één maand die ten vroegste tien werkdagen na de vraag van de evaluatiecommissie begint, en die aan te leveren binnen tien werkdagen na die periode:

  1. de plaatsen waar er gereden werd;

  2. het aantal uitgevoerde ritten;

  3. de positie op de rijweg;

  4. de aard van de lading;

  5. eventuele problemen met weginfrastructuur.

  HOOFDSTUK 4. - De vergunningsprocedure

  Art. 6. De vergunningsaanvrager of de vergunninghouder enerzijds, en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken anderzijds communiceren uitsluitend elektronisch over de vergunning voor het vervoer met fietsaanhangwagens met een breedte van meer dan 1 meter.

  Art. 7. Een vergunning om met een met fietsaanhangwagens met een breedte van meer dan 1 meter te rijden wordt aangevraagd via de website van de Vlaamse Overheid.

  Een vergunning kan altijd worden aangevraagd.

  Art. 8. De vergunningsaanvraag bevat de volgende gegevens:

 3. de naam van de aanvrager;

 4. de naam van de contactpersoon;

 5. het post- en e-mailadres;

 6. het telefoonnummer;

 7. het ondernemingsnummer.

  Art. 9. Als de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT