Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, § 2, zevende lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden, de 29 juin 2022

Artikel 1. De digitale overdracht bedoeld in artikel 11, § 2, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden, betreft een overdracht van een identiteitsbestand dat wordt bekomen door het inlezen van het identiteitsdocument.

Art. 2. De kopie van de identiteitskaart bedoeld in artikel 11, § 2, zesde lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden, betreft een doorgestreepte kopie van de identiteitskaart van de niet-aanwezige personen, met daarop de vermelding van de bestemmeling en het doel van het gebruik van de kopie.

Handtekening

Gegeven te Brussel, op 29 juni 2022.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

  1. VERLINDEN

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT