Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen, van January 25, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de toepassing van dit ministerieel besluit wordt verstaan onder :

 1. het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020: het besluit van de Waalse Regering 11 december 2020 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen;

 2. NACE-BEL-code: de activiteitennomenclatuur uitgewerkt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NACE-BEL 2008) in ééngemaakt Europees verband, opgelegd bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van 9 oktober 1990 van de Raad betreffende de statistieke nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart 1993, bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van 19 december 2001, bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 september 2003 en bij Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europese Parlement en van de Raad van 20 december 2006;

 3. de tegemoetkoming: de tegemoetkoming die overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020 wordt toegekend.

  Art. 2. Overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020 worden volgende activiteitengebieden toegelaten tot het voordeel van de tegemoetkoming:

 4. 95.230 van de NACE-BEL-code;

 5. 96.095 van de NACE-BEL-code.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 december 2020.

  Handtekening

  Namen, 25 januari 2021.

  W. BORSUS

  Aanhef

  De Minister van Economie,

  Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op de artikelen 10 en 19;

  Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen, inzonderheid op artikel 3, vierde lid;

  Gelet op het rapport van 15 januari 2017 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT