Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende het verlenen van geldelijke voordelen aan sommige militairen die een paramedische functie uitoefenen, de 14 mai 2020

Artikel 1. Voor de toepassing van artikel 4, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende het verlenen van geldelijke voordelen aan sommige militairen die een paramedische functie uitoefenen, worden de volgende diensten van het militair hospitaal beschouwd als diensten van kritische geneeskunde:

  1. het brandwondencentrum;

  2. het operatiekwartier;

  3. de mobiele urgentiegroep (MUG).

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2020.

Handtekening

Brussel, 14 mei 2020.

Ph. GOFFIN

Aanhef

De Minister van Defensie,

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende het verlenen van geldelijke voordelen aan sommige militairen die een paramedische functie uitoefenen, artikel 4, § 1, vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 13 mei 2019;

Gelet op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT