Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen die strijden tegen racisme voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid, voor de erkenningscyclus van 2024-2028, de 9 avril 2024

Artikel 1. § 1. De volgende Belgische verenigingen zonder winstoogmerk die strijden tegen racisme voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid worden erkend:

 1. CEJI

 2. Hand in hand tegen racisme

 3. KIF KIF

 4. Belgian entreprenoires

 5. DIASMECOM

 6. I see you

 7. Musée Juif de Belgique

 8. People of African Descent Belgium Observatory (PAD)

 9. Centre d'Information et d'Education Populaire de Wallonie Picarde (CIEP Wapi)

 10. Interra

 11. Collectif pour l'Inclusion et contre l'Islamophobie en Belgique (CIIB)

 12. Orbit

 13. Union des Progressistes Juifs de Belgique

 14. Le monde des possibles

 15. Les Amis du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations (ACM)

 16. AFIco

 17. Maison de la Résistance

 18. MRAX

 19. LEVL

 20. Rainbow Nation Brussels

 21. Bamko

 22. Quizas

 23. Ibirezi

 24. Centre de médiation des gens du voyage et des Roms

§ 2. De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar. Het vangt aan op van 1 januari 2024 en op eindigt 31 december 2028.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop dit besluit wordt ondertekend.

Handtekening

Brussel, 9 april 2024.

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Diversiteit,

M.C. LEROY

Aanhef

De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 30 juli 1981 ter bestrijding van bepaalde door racisme of xenofobie geïnspireerde daden, zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007, artikel 34/1;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2023 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van jaarlijkse subsidies aan verenigingen die strijden tegen racisme voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid, artikelen 2 en 5;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 april 2024;

Overwegende dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT