Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, de 11 mars 2022

Artikel 1. Voor de toepassing van het artikel 28, § 2, 1°, c), 4, tweede lid, het artikel 28, § 2, 1°, c), 5, derde lid en het artikel 43, § 2, 3° de van het voornoemde koninklijk besluit van 15 maart 1968, wordt aan de Directeur-generaal bevoegd voor het wegverkeer bij de FOD Mobiliteit en Vervoer of eventueel aan de persoon die aangesteld is om tijdelijk deze functie uit te voeren, delegatie verleend en machtiging tot ondertekening.

Handtekening

Brussel, 11 maart 2022.

De Vice-Eersteminister en Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT