Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4.64, §§ 3 en 5, van het Burgerlijk Wetboek, de 1 juillet 2022

Artikel 1. De omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4.64, §§ 3 en 5, van het Burgerlijk Wetboek worden vastgesteld volgens de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

BIJLAGE.

Art. N1.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 05-07-2022, p. 54529 )

Handtekening

Brussel, 1 juli 2022.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 4.64, §§ 3 en 5, ingevoegd bij de wet van 19 januari 2022;

Gelet op de voorstellen van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT