Ministerieel besluit tot aanduiding van de gedelegeerde inzake de toepassing van artikel 49quater van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de 16 novembre 2022

Artikel 1. Enig artikel. Aan de administrateur-generaal van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën wordt de bevoegdheid gedelegeerd om het model vast te leggen van het in artikel 49quater van het KB/WIB 92 bedoelde formulier.

Handtekening

Brussel, 16 november 2022.

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

De Minister van Financiën,

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992:

- artikel 78, § 2, zevende lid;

- artikel 206, § 4, vierde lid;

Gelet op het koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT