Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar die in het kader van de taks op de inscheping van een luchtvaartuig bevoegd is voor de erkenning van een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in België opgerichte luchtvaartmaatschappij, de 6 avril 2022

Artikel 1. De leidende ambtenaar van de bevoegde dienst van de administratie belast met de inning en de invordering van de taksen opgenomen in boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen, is bevoegd voor de erkenning van een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in België opgerichte luchtvaartmaatschappij als bedoeld in artikel 161, tweede en derde lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking op 1 april 2022.

Handtekening

Brussel, 6 april 2022.

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

De Minister van Financiën,

Gelet op het Wetboek diverse rechten en taksen, artikel 161, tweede en derde lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 maart 2022;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit uitvoering geeft aan de wet houdende verlaging van lasten op arbeid gestemd in plenaire vergadering op 24 maart 2022. Deze wet voegt in het Wetboek diverse rechten en taksen een taks op de inscheping van een luchtvaartuig in en treedt in werking op 1 april 2022.

Het ontwerp van ministerieel besluit laat de aanduiding toe van de ambtenaar bevoegd om een aansprakelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT