Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar die in het kader van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen bevoegd is voor de erkenning van een in Belgie gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in Belgie gevestigde of opgerichte tussenpersoon, de 27 août 2021

Artikel 1. De leidende ambtenaar van het bevoegde kantoor van de administratie belast met de inning en de invordering van de taksen opgenomen in boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen, is bevoegd voor de erkenning van een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in België gevestigde of opgerichte tussenpersoon als bedoeld in artikel 201/9/1, eerste lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening

Brussel, 27 augustus 2021.

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

De Minister van Financiën,

Gelet op het Wetboek diverse rechten en taksen, artikel 201/9/1, eerste lid;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, verlengd met 15 dagen, die op 24 juni 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT