Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021, de 3 juin 2021

Artikel 1. Een toelage van 76.990.000 euro, aan te rekenen ten laste van basisallocatie 25/52.24.3300.06 van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2021, wordt toegekend aan de ziekenwagendiensten vermeld in bijlage 1.

Art. 2. Elke ziekenwagendienst zal een voorschot ten belope van 50% van hun totale toelage ontvangen van zodra dit besluit is gepubliceerd. Dit betekent in totaal een voorschot van 38.495.000 euro.

Art. 3. De toekenning van de toelage is afhankelijk van de verzending van de documenten bedoeld in artikel 6, § 4 en § 5, van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening dat het sturen van een schuldvordering bedoelt. Een model van de documenten bevindt zich in de bijlagen 2 en 3.

De schuldvordering bedoeld in artikel 6, § 4 en § 5 van voormeld koninklijk besluit moet verstuurd worden naar het volgende adres:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Adres elektronisch: ambufin@health.fgov.be

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

BIJLAGEN.

Art. N1.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 24-06-2021, p. 64821 )

Art. N2.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 24-06-2021, p. 64838 )

Art. N3.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 24-06-2021, p. 64840 )

Handtekening

Brussel, 3 juni 2021.

Fr. VANDENBROUCKE

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 3ter, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008 en vervangen bij de wet van 10 april 2014;

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, de artikelen 2, § 1 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2018 houdende bepaling van de regels en de inhoud van de registratie door de ambulancediensten en van hun jaarverslag

Gelet op het ministerieel besluit van 7 december 2018 tot vaststelling van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT