Ministerieel besluit over een oproep voor 2021 tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten, de 7 octobre 2021

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het besluit van 24 april 2015: het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten.

Art. 2. Het budget, vermeld in artikel 7, eerste lid, 1°, van het besluit van 24 april 2015, wordt voor de oproep 2021 vastgelegd op 3.707.922 euro (drie miljoen zevenhonderdenzevenduizend negenhonderdtweeëntwintig euro).

Art. 3. De periode waarin de steunaanvragen ingediend kunnen worden, vermeld in artikel 7, eerste lid, 2°, van het besluit van 24 april 2015, loopt van 8 oktober 2021 tot en met 9 november 2021. Overeenkomstig artikel 8 van het voormelde besluit worden de steunaanvragen ingediend via het e-loket.

Art. 4. Ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2°, van het besluit van 24 april 2015 geeft de aanvrager bij de steunaanvraag de volgende informatie door via het e-loket:

  1. een beschrijving van de achtergrond en de probleemstelling of uitdaging;

  2. een beschrijving van het doel van het project;

  3. een plan van aanpak;

  4. de gegevens over de kennis en de expertise van de aanvrager en de projectpartners;

  5. een beschrijving van de bijdrage van het project aan de economische duurzaamheid van het bedrijf of de sector;

  6. een beschrijving van de bijdrage van het project aan de ecologische duurzaamheid van het bedrijf of de sector;

  7. een beschrijving van de bijdrage van het project aan de sociale duurzaamheid van het bedrijf of de sector;

  8. een beschrijving van het innovatieve karakter van de investering;

  9. in voorkomend geval een beschrijving van de bijdrage van het project, of van de mogelijke resultaten ervan, aan de samenwerking in de keten of aan de ketenoverschrijdende samenwerking;

  10. een inschatting van de projectkosten, ingedeeld volgens de soorten mogelijke uitgaven, vermeld in artikel 4, eerste lid, van het voormelde besluit.

De inschatting, vermeld in het eerste lid, 10°, wordt gestaafd met minstens drie offerten. Als het niet mogelijk is drie offerten voor te leggen, wordt in de aanvraag gemotiveerd waarom dat onmogelijk is.

Art. 5. De periode waarin de uitgaven gedaan worden, vermeld in artikel 7, eerste lid, 3°, van het besluit van 24 april 2015, duurt twee jaar en zes maanden vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

Art. 6. De investeringsfocus, vermeld in artikel 7, tweede lid, 1°, van het besluit van 24 april 2015...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT