Ministerieel besluit over de betaling van een woonmaatschappij of sociale huisvestingsmaatschappij aan de VSMW in het kader van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, de 9 août 2023

Artikel 1. Van de huurprijs die een woonmaatschappij maandelijks ontvangt voor de verhuring van een mobiele woonunit voor de tijdelijke opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, betaalt de woonmaatschappij of sociale huisvestingsmaatschappij de helft, waarbij dit bedrag inclusief btw is, aan de VMSW.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 april 2022.

Handtekening

Brussel, 9 augustus 2023.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

M. DIEPENDAELE

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 6.36, § 2, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021;

- het decreet van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, artikel 8, tweede en derde lid;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT