Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines, de 8 septembre 2023

Artikel 1. In artikel 1, tweede lid van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines, wordt de laatste zin vervangen door:

"De derde call wordt opengesteld voor het indienen van steunaanvragen van 24 oktober 2023 om 9u00 tot en met 7 november 2023 om 16u00.".

Art. 2. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines, worden volgende wijzigingen aangebracht:

  1. het zesde lid wordt vervangen door: "De derde call omvat steunaanvragen voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, § 1, derde lid, 2° /1 en 2° /2.";

  2. er wordt een zevende lid toegevoegd dat luidt als volgt:

"Het totale maximale steunbedrag voor de tweede call bedraagt 750.000 euro. Voor steunaanvragen in de tweede call voor de plaatsing van installaties op basis van zonne-energie als vermeld in artikel 7.11.1, § 1, derde lid, 2° /1 en 2° /2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, bedraagt het maximale steunbedrag 750.000 euro.".

Art. 3. In artikel 4, 2° van het ministerieel besluit van 17 februari 2023 houdende de organisatie van calls voor het jaar 2023 voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines wordt "20 euro per MWh" vervangen door "15 euro per MWh".

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening

Brussel, 8 september 2023.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Z. DEMIR

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.4/1, § 1, eerste en tweede lid, artikel 8.2.1, 3°, artikel 8.3.1, 3°, en artikel 8.4.1, 3° ;

- het Energiebesluit van 19...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT