Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2019 tot goedkeuring van het voorstel van systeembeschermingsplan en het voorstel van herstelplan overeenkomstig artikelen 261 en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, de 28 octobre 2022

Artikel 1. In artikel 3, eerste lid, van het ministerieel besluit van 19 december 2019, tot goedkeuring van het voorstel van systeembeschermingsplan en het voorstel van herstelplan overeenkomstig artikelen 261 en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, gewijzigd bij het besluit van 17 september 2021, worden de woorden "binnen drie jaar" vervangen door de woorden "binnen vier jaar".

Art. 2. Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de nv Elia Transmission Belgium en aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening

Brussel, 28 oktober 2022.

T. VAN DER STRAETEN

Aanhef

De Minister van Energie,

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 11, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, de artikelen 261, § 1, tweede lid en 262, § 1, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 juni 2021;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2019 tot goedkeuring van het voorstel van systeembeschermingsplan en het voorstel van herstelplan overeenkomstig artikelen 261 en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe;

Overwegende dat op 16 september 2022 Elia Transmission Belgium, gevestigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT