Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2019 houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de elektronische verzending van de in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten bedoelde kennisgevingen en lijsten, de 4 juillet 2022

Artikel 1. In het opschrift van het ministerieel besluit van 23 juli 2019 houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de elektronische verzending van de in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten bedoelde kennisgevingen en lijsten, worden de woorden "artikelen 96 en 97" vervangen door de woorden "artikelen 96, 97 en 1031".

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de bepaling onder 1° worden de woorden "artikelen 96 en 97" vervangen door de woorden "artikelen 96, 97 en 1031;

  2. het artikel wordt aangevuld met de bepaling onder 9° luidende:

"9° Wetboek: Wetboek der successierechten ".

Art. 3. In artikel 3, 1° van hetzelfde besluit, wordt het woord "FORM201" vervangen door de woorden "FORM201 voor de berichten en lijsten bedoeld in artikelen 96 en 97 van het Wetboek en FORM103 voor de berichten bedoeld in artikel 1031 van het Wetboek".

Art. 4. In artikel 5 van hetzelfde besluit, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt:

"1° de alfanumerieke combinatie, gevolgd door een underscore:

  1. FORM201 voor de berichten en lijsten bedoeld in artikelen 96 en 97 van het Wetboek;

  2. FORM103 voor de berichten bedoeld in artikel 1031 van het Wetboek;

Indien het gaat om een verbeterende bericht of lijst, wordt de alfanumeriek combinatie FORM201 of FORM103 vervangen door respectievelijk FORM201UPD en FORM103UPD;".

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Handtekening

Brussel, 4 juli 2022.

V. VAN PETEGHEM

Aanhef

De minister van Financiën,

Gelet op het Wetboek der successierechten, artikel 1031, vernummerd bij de besluitwet van 4 mei 1940 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96, 97 en 1031 van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT