Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2013 tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie, de 31 août 2021

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 18 november 2013 tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie, wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen als volgt:

"HOOFDSTUK I. - Inhoud van een plan van afbakening van een te creëren kadastraal patrimoniumperceel zoals bedoeld in artikel 1/1, § 1, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 18 november 2013".

Art. 2. Artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 11 mei 2015, wordt vervangen als volgt:

"Artikel 1. Het plan van afbakening wordt opgemaakt op basis van een opmeting die is gebaseerd op de hoekpunten van de perceelsgrenzen of, bij gebrek hieraan, op de hoekpunten van de aanpalende perceelsgrenzen.

Evenwel, wanneer de opmeting is vastgesteld in de Belgische coördinatensystemen Lambert 1972 of Lambert 2008 zoals gedefinieerd door het Nationaal Geografisch instituut, is het niet verplicht om de hoekpunten van de aanpalende perceelsgrenzen op te zoeken wanneer deze gelegen zijn op meer dan 50 meter.

Het plan moet het de administratie mogelijk maken de nieuwe kadastrale planpercelen te kadastreren op basis van de voorschriften vastgelegd in titel 2, hoofdstukken 2 en 3 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels."

Art. 3. Artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 11 mei 2015, wordt vervangen als volgt:

"Art. 2. Het plan bevat:

 1. de naam van de gemeente;

 2. de volledige kadastrale beschrijving van de betrokken en van de aanpalende kadastrale planpercelen: de afdeling, de sectie, het grondnummer, het bisnummer en de exponent;

 3. de datum van het plan;

 4. de schaal en de aanwijzing van het noorden;

 5. wanneer het voorwerp van het plan de verdeling in verschillende kavels uitmaakt: de omtrek van het geheel van de kavels in coördinaten verkregen op basis van een opmeting, de lokalisatie van de nieuwe wegen en in voorkomend geval de datum en het nummer van de vergunning;

 6. in voorkomend geval: de benaming van de weg of van de waterloop die grenst aan het goed;

 7. de aanduiding, met de beschrijving ervan, van de materialisaties aangetroffen tijdens de terreinwerkzaamheden, die een indicatie van een perceelsgrens kunnen zijn, zoals afsluitingen, grachten, hagen en muren;

 8. de vermelding van het privatieve of gemeenschappelijke karakter van de eigendomsafscheidingen, als die informatie gekend is;

 9. de omlijning van de op het kadastraal planperceel aanwezige gebouwen;

 10. de aanduiding van de gekende erfdienstbaarheden;

 11. de beschrijving van de hoekpunten van de perceelsgrenzen en de lokalisatie van de bestaande en van de nieuwe grensmarkeringen;

 12. de lengte van alle segmenten van het opgemeten deel;

  12bis° de benaming en de x- en y-coördinaten van elk hoekpunt van het opgemeten deel met vermelding van het gebruikte coördinatensysteem;

 13. de oppervlakte tot op de vierkante meter nauwkeurig van de te creëren kadastrale planpercelen;

  13bis° de benaming van elk te creëren kadastraal planperceel;

 14. de volledige identiteit van de auteur, dit wil zeggen, al naar gelang van het geval, van de landmeter-expert of van één van de titularissen van zakelijke rechten;

 15. de handtekening van de auteur;

 16. in voorkomend geval, het identificatienummer van de landmeter-expert bij de Federale Raad van landmeters-experten en elke andere vermelding opgelegd door de wet van 11 mei 2003 ter bescherming van de titel en het beroep van landmeter-expert;

 17. in voorkomend geval, het identificatienummer van de landmeter-expert in overheidsdienst bij de uitoefening van zijn opdrachten als ambtenaar, bekomen bij de administratie;

 18. voor elke bestaande perceelsgrens een overzicht van de bronnen gebruikt voor het afbakenen van de grens:

  1. door te verwijzen naar akten, voorgaande afbakeningsplannen en/of andere documenten of stukken gebruikt voor het bepalen van een perceelsgrens, met vermelding van de identificerende attributen zoals de datum, de naam, de voornaam en de professionele hoedanigheid van de auteur zodat deze kan worden geïdentificeerd door de gemachtigde bestemmelingen van die documenten alsook de planreferte;

  2. overtuigende materiële elementen op het terrein;

  3. het akkoord van de betrokken eigenaars in welk geval ze hun identiteit op het plan vermelden en het handtekenen;

 19. de aanduiding van de hoekpunten van de aanpalende perceelsgrenzen waarvan sprake in artikel 1."

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT