Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2022 betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de GOB die worden gelijkgesteld aan de uitgaven onderworpen aan organieke regels, de 29 janvier 2024

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 januari 2022 betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de GOB die worden gelijkgesteld aan de uitgaven onderworpen aan organieke regels, hierna het besluit, gewijzigd door de artikels 1 van de ministeriele besluiten van 7 maart 2022, 25 maart 2022, 27 september 2022, 07 maart 2023, 20 maart 2023 en 07 juli 2023 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2022 betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de GOB die worden gelijkgesteld aan de uitgaven onderworpen aan organieke regels, worden, in de lijst van opgenomen basisallocaties, de basisallocatie 12.021.31.03.3450 ingevoegd tussen de basisallocatie 12.021.31.01.3450 en de basisallocatie 12.021.34.01.3300, de basisallocatie 12.021.38.10.3132 ingevoegd tussen de basisallocatie 12.021.38.09.3132 en de basisallocatie 12.021.39.01.5112 en de basisallocatie 12.021.39.04.5112 ingevoegd tussen de basisallocatie 12.021.39.02.5112 en de basisallocatie 12.023.34.01.3300.

Art. 2. De Directeur-generaal van Brussel Financiën en Begroting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wordt ermee belast een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de bevoegde Minister, het bevoegde Bestuur, het Rekenhof, het Parlement, de Inspectie van Financiën, de Controleurs van de vastleggingen en vereffeningen, de directie Boekhouding en de dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking vanaf de datum van ondertekening door de Minister van Begroting.

Handtekening

Brussel, 24 januari 2024.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Begroting,

S. GATZ

Aanhef

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Begroting,

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 81, eerste lid, 82, derde lid en 83, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2021 betreffende de begrotingscontrole, de begrotingsopmaak, de begrotingswijzigingen en de monitoring van de uitvoering van de begroting van de gewestelijke entiteit, de artikelen 50, § 2 en 76, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 januari 2022 betreffende bepaalde subsidies...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT