Ministerieel besluit houdende vermindering van het bijdragepercentage van de notarissen aan het notarieel fonds, de 23 mai 2023

Artikel 1. Het bijdragepercentage zoals vermeld in artikel 117, § 4, eerste lid, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt wordt verminderd tot op 0,10 %.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023.

Handtekening

Brussel, 23 mei 2023.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 117, § 4, zesde lid, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt;

Gelet op artikel 117, § 8, van voormelde wet;

Gelet op artikel 119 van de wet van 22 november 2022 tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen;

Gelet op de aanvraag van de Nationale Kamer van notarissen van 11 mei 2023;

Overwegende dat de Nationale Kamer van notarissen vaststelt dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT