Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021 betreffende de invoering van een veerkrachtmechanisme voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de COVID-19-crisis, de 23 août 2021

Artikel 1. Voor de toepassing van dit ministerieel besluit wordt verstaan onder:

 1. het besluit van de Waalse Regering: het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021 betreffende de invoering van een veerkrachtmechanisme voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de COVID-19-crisis;

 2. de tegemoetkoming: de tegemoetkoming die overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering wordt toegekend;

 3. de onderneming: de onderneming zoals bedoeld in artikel 1, 3°, van het besluit van de Waalse Regering;

 4. de Administratie: de Administratie zoals bedoeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Waalse Regering.

  Art. 2. § 1. Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het besluit van de Waalse Regering moet de btw-plichtige onderneming de volgende bewijsstukken aan de Administratie toezenden:

 5. de ontvangstbevestiging van de btw-aangiften voor de periode van het tweede kwartaal van 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2021;

 6. of de verkoopboeken voor de in punt 1° bedoelde periode;

 7. of de ontvangstboeken voor de in punt 1° bedoelde periode;

 8. of de facturen opgemaakt tijdens de in punt 1° bedoelde periode.

  § 2. Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het besluit van de Waalse Regering moet de btw-plichtige onderneming de volgende bewijsstukken aan de Administratie toezenden:

 9. de driemaandelijkse verkoopboeken voor de periode van het tweede kwartaal van 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2021;

 10. of de ontvangstboeken voor de in punt 1° bedoelde periode;

 11. of de facturen opgemaakt tijdens de in punt 1° bedoelde periode.

  Art. 3. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van het besluit van de Waalse Regering, dient de onderneming haar steunaanvraag van 25 augustus 2021 tot en met 24 september 2021 in.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 25 augustus 2021.

  Handtekening

  Namen, 23 augustus 2021.

  W. BORSUS

  Aanhef

  De Minister van Economie,

  Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op artikelen 10 en 19;

  Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2021 betreffende de invoering van een veerkrachtmechanisme voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de COVID-19-crisis, inzonderheid op artikelen 4, lid 3, en 6, lid 1;

  Gelet op het rapport van 9 augustus 2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT