Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector, van February 23, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 4 september 2020: het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector.

Art. 2. In dit besluit wordt één oproep georganiseerd tot indiening van voorstellen om evenementen te organiseren.

Art. 3. Ter uitvoering van artikel 23, 1° van het besluit van 4 september 2020 gelden de volgende voorwaarden voor de oproep, vermeld in artikel 2:

  1. de periode voor de indiening van de aanvragen in de oproep, voor evenementen die ofwel volledig, ofwel waarvan de eerste dag plaatsvindt in de periode tussen 1 juni 2021 en 30 juni 2021 loopt gaat in op de dag van publicatie in het Belgische Staatsblad van dit besluit en loopt tot 6 april 2021, 12.00 uur. De periode voor de indiening van de aanvragen in de oproep, voor evenementen die ofwel volledig, ofwel waarvan de eerste dag plaatsvindt in de periode tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021, gaat in op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit besluit en loopt tot en met 3 mei 2021, 12 uur.

Art. 4. Ter uitvoering van artikel 23, 1°, van het besluit van 4 september 2020 wordt de steunenveloppe voor deze oproep, vermeld in artikel 2, in totaal vastgesteld op de middelen in 2020 voorzien op rubriek 1EC3BE van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen die provisioneel vastgelegd werden voor de derde oproep, te vermeerderen met 50 miljoen euro van de nog onbenutte middelen van de maatregel handelshuurlening, die via begrotingsaanpassing beschikbaar zullen gemaakt worden binnen het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

Art. 5. Ter uitvoering van artikel 23, 3°, van het besluit van 4 september 2020 wordt het model van het aanvraagformulier ter beschikking gesteld op de website van het agentschap Innoveren en Ondernemen en wordt de aanvraag ingediend via de webapplicatie zoals aangeboden op de website van het agentschap Innoveren en Ondernemen.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening

Brussel, 18 februari 2021.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,

H. CREVITS

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 16 maart 2012...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT