Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2021, van February 04, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 8 december 2017: het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit van Screen Flanders).

Art. 2. In dit besluit worden twee oproepen van 2021 georganiseerd tot indiening van voorstellen om audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of animatiereeksen te financieren.

Art. 3. Ter uitvoering van artikel 33, 2°, van het besluit van 8 december 2017 gelden de volgende voorwaarden voor de oproepen, vermeld in artikel 2:

 1. de periode voor de indiening van de aanvragen in de eerste oproep gaat in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit en loopt tot en met 5 maart 2021, 12 uur;

 2. de periode voor de indiening van de aanvragen in de tweede oproep gaat in op 6 maart 2021, 12u01 en loopt tot en met 10 september 2021, 12 uur.

  Art. 4. Ter uitvoering van artikel 33, 1°, van het besluit van 8 december 2017 wordt de steunenveloppe voor de oproepen, vermeld in artikel 2, in totaal vastgesteld op maximaal 3.500.000 euro (drie miljoen vijfhonderdduizend euro). Een bedrag van 3.500.000 euro wordt vastgelegd op basisallocatie 1EC328, Screen Flanders - Terugvordering renteloze voorschotten op netto-ontvangsten, van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen, voor het begrotingsjaar 2021.

  De steunenveloppe wordt als volgt over de oproepen verdeeld:

 3. voor de eerste oproep: 2.000.000 euro (twee miljoen euro);

 4. voor de tweede oproep: 1.500.000 euro (een miljoen vijfhonderdduizend euro).

  Als na de beslissing over de projecten, ingediend in een bepaalde oproep, blijkt dat het vastgelegde budget wordt onderbenut, zal in het belang van een kwaliteitsvolle invulling van de oproepen het vastgelegde budget doorgeschoven worden naar de volgende oproep in hetzelfde jaar.

  Art. 5. Ter uitvoering van artikel 33, 3°, van het besluit van 8 december 2017 wordt het model van het aanvraagformulier ter beschikking gesteld op de website van Screen Flanders.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 5 februari 2021.

  Handtekening

  Brussel, 1 februari 2021.

  De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,

  H. CREVITS

  Aanhef

  Rechtsgronden

  Dit besluit is gebaseerd op:

  - het decreet van 16...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT