Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 24, basisallocatie 44.55.11.43.52.43., van 26 oktober 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Een globale toelage van 86.250 EURO, verdeeld volgens de modaliteiten bepaald als bijlage bij dit besluit, wordt toegekend aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voor het uitvoeren van projecten om één van de doelstellingen van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, namelijk "het bevorderen van de daadwerkelijke integratie van onderdanen van derde landen", in de praktijk te brengen.

Deze projecten ressorteren onder het federale gedeelte van het nationaal programma van België voor steun uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie voor de periode van 2014 tot 2020.

De acties die voortvloeien uit voornoemde basisprincipes richten zich in de eerste plaats tot onderdanen van derde landen die legaal in België verblijven of, waar passend, legaal verblijf in België aan het verkrijgen zijn.

Het is de bedoeling dat de promotor een zo goed mogelijk op maat uitgewerkt intensief sociaal activeringstraject aanbiedt aan nieuwkomers uit derde landen die te ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en te zwak voor bestaande integratieprogramma's, georganiseerd op niveau van de Gemeenschappen.

Art. 2. De in artikel 1 van dit ministerieel besluit voorziene toelage komt ten laste van de kredieten geopend bij de algemene uitgavenbegroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), voor het begrotingsjaar 2018.

De toelage wordt aangerekend op basisallocatie 44.55.11.43.52.43 " lokale machten ". Deze toelage is beperkt tot het op deze allocatie beschikbare budget.

Art. 3. Uitvoeringsmodaliteiten voor de projecten

De in de bijlage vermelde erkende promotoren moeten:

§ 1. de projecten verwezenlijken zoals omschreven in de projectfiches die zij hebben ingediend of vervolgens heeft gewijzigd;

§ 2. de projecten verwezenlijken overeenkomstig de algemene voorwaarden betreffende het uitvoeren van een project gefinancierd in het kader van het Fonds, zoals bepaald in artikel 17, 18 en 19 van verordening 514/2014 en in de voorschriften voor subsidiabiliteit van de uitgaven van de projecten gefinancierd onder AMIF en ISF.

De eindbegunstigden zijn in laatste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de contractuele voorwaarden door zichzelf en door alle partners van het project.

§ 3. zich schikken naar de administratieve en financiële regels die van toepassing zijn op de federale programmering en die voortvloeien uit zowel de Europese, als de nationale reglementering, en meer bepaald, maar niet limitatief, uit de Verordening (EU) Nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 en Verordening (EU) Nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT