Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 24, basisallocatie 44.55.11.43.52.43, van 14 juli 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Een globale toelage van 195.000 EURO, verdeeld volgens de modaliteiten bepaald als bijlage bij dit besluit, wordt toegekend aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voor het uitvoeren van projecten om één van de doelstellingen van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, namelijk "het bevorderen van de daadwerkelijke integratie van onderdanen van derde landen", in de praktijk te brengen.

Deze projecten ressorteren onder het federale gedeelte van het nationaal programma van België voor steun uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie voor de periode van 2014 tot 2020.

De acties die voortvloeien uit voornoemde basisprincipes richten zich in de eerste plaats tot onderdanen van derde landen die legaal in België verblijven of, waar passend, legaal verblijf in België aan het verkrijgen zijn.

Het is de bedoeling dat de promotor een zo goed mogelijk op maat uitgewerkt intensief sociaal activeringstraject aanbiedt aan nieuwkomers uit derde landen die te ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en te zwak voor bestaande integratieprogramma's, georganiseerd op niveau van de Gemeenschappen.

Art. 2. De in artikel 1 van dit ministerieel besluit voorziene toelage komt ten laste van de kredieten geopend bij de algemene uitgavenbegroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), voor het begrotingsjaar 2017.

De toelage wordt aangerekend op basisallocatie 44.55.11.43.52.43 " lokale machten ". Deze toelage is beperkt tot het op deze allocatie beschikbare budget.

Art. 3. Uitvoeringsmodaliteiten voor de projecten

De in de bijlage vermelde erkende promotoren moeten :

§ 1. de projecten verwezenlijken zoals omschreven in de projectfiches die zij hebben ingediend of vervolgens heeft gewijzigd;

§ 2. de projecten verwezenlijken overeenkomstig de algemene voorwaarden betreffende het uitvoeren van een project gefinancierd in het kader van het Fonds, zoals bepaald in artikel 17, 18 en 19 van verordening 514/2014 en in de voorschriften voor subsidiabiliteit van de uitgaven van de projecten gefinancierd onder AMIF en ISF.

De eindbegunstigden zijn in laatste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de contractuele voorwaarden door zichzelf en door alle partners van het project.

§ 3. zich schikken naar de administratieve en financiële regels die van toepassing zijn op de federale programmering en die voortvloeien uit zowel de Europese, als de nationale reglementering, en meer bepaald, maar niet limitatief, uit de Verordening (EU) Nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 en Verordening (EU) Nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing;

§ 4. alle bewijsstukken bewaren in verband met de projecten dat zij hebben verwezenlijkt. Deze stukken dienen gedurende een periode van 10 jaar ter beschikking gehouden te worden en op aanvraag kunnen worden voorgelegd aan de dienst Activering/Europese Fondsen van de POD MI of aan gelijk welke andere gemachtigde controle-instantie binnen een termijn van 15 kalenderdagen;

§ 5. de standaarddocumenten gebruiken die hun worden bezorgd;

§ 6. in elke communicatie of bekendmaking het publiek inlichten over de in het kader van het nationaal programma verkregen financiële bijstand en deze zichtbaar te maken conform de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1048/2014 en Nr. 1049/2014 en de publicatie van gegevens betreffende zijn project op de site van de POD MI aanvaarden;

§ 7. gevolg geven aan elke aanvraag om inlichtingen van de dienst Activering/Europese Fondsen van de POD MI over de vordering van de projecten en systematisch deelnemen aan de opleidingen voorgesteld door de POD MI en aan de verschillende evaluatiefasen van de maatregel;

§ 8. de AMIF-toelagen toegekend door de POD MI niet cumuleren met andere Europese subsidies en iedere dubbele financiering uitsluiten;

§ 9. zich houden aan de door de POD MI vooropgestelde data voor het inleveren van de gegevens via tussentijdse rapporten of het eindrapport. De niet-naleving kan gevolgen hebben voor het bedrag van de uiteindelijke toegekende toelage;

§ 10. erop toezien dat zij de partners of onderaannemers waarmee zij samenwerken dezelfde verplichtingen opleggen dan die zijzelf hebben tegenover de verschillende voornoemde instanties en hen te verzoeken zich te richten naar de administratieve en financiële regels van toepassing op de federale programmering en die voortvloeien uit zowel de Europese als de nationale reglementering en, in meer bepaald, maar niet limitatief, uit de verordening...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT