Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid en van handtekening inzake personeel voor de centrale diensten en de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, de 11 juin 2021

HOOFDSTUK I. - Overdracht van bevoegdheid en van handtekening

Artikel 1. Overdracht van bevoegdheid en van handtekening wordt toegekend aan de Voorzitter van het Directiecomité, door de Minister, voor het personeel van de centrale diensten en de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, om de beslissingen en maatregelen, opgenomen in bijlage 1 van dit besluit, te nemen.

Art. 2. Overdracht van bevoegdheid en van handtekening wordt toegekend aan de directeur van de Stafdienst P&O, door de Minister, voor het personeel van de centrale diensten en de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, om de beslissingen en maatregelen, opgenomen in bijlage 2 van dit besluit, te nemen.

Art. 3. Overdracht van bevoegdheid en van handtekening wordt toegekend aan sommige ambtenaren van de stafdienst P&O, door de Minister, voor het personeel van de centrale diensten en de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, om de beslissingen en maatregelen, opgenomen in bijlage 3 van dit besluit, te nemen.

HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 4. In geval van afwezigheid of verhindering, worden de bij dit besluit overgedragen bevoegdheden en handtekeningen uitgeoefend door hun plaatsvervangers.

Art. 5. Handtekening en begeleidende formule

Zij die de bij dit besluit overgedragen bevoegdheden en handtekeningen uitoefenen, tekenen de stukken met de formule "Voor de Minister", gevolgd door de vermelding van hun naam en hun functie.

Art. 6. Opheffing

Het ministerieel besluit van 21 februari 2012 houdende overdracht van bevoegdheid van handtekening inzake personeel voor de centrale diensten, het NICC, de administratieve diensten van de Veiligheid van de Staat, de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en het directoraat-generaal Justitiehuizen aan de voorzitter van het Directiecomité en aan sommige directeurs en diensthoofden van de personeelsdiensten van de Federale Overheidsdienst Justitie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 juni 2013, wordt opgeheven.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 11 juni 2021.

BIJLAGEN.

Art. N1.

Ministeriële delegatie van bevoegdheid en van handtekening aan de Voorzitter van het Directiecomité

De volgende bevoegdheden met betrekking tot de personeelsleden van de centrale diensten en de buitendiensten van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen worden overgedragen aan de Voorzitter van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT