Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025, de parameters die nodig zijn voor de organisatie van voornoemde veiling, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, van April 30, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. § 1. De definities vervat in artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, hierna te noemen "de wet van 29 april 1999", zijn van toepassing op dit besluit.

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. "de veiling T-4" : de veiling vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025;

 2. "de veiling T-1" : de veiling één jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025;

 3. "NEMO" : een benoemde elektriciteitsmarktbeheerder met toepassing van de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer;

 4. "koninklijk besluit van 28 april 2021" : koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

  Art. 2. Dit besluit is van toepassing op Elia Transmission Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met ondernemingsnummer 0731.852.231.

  Art. 3. Voor de periode van capaciteitslevering 2025-2026 organiseert de netbeheerder de veiling T-4 in oktober 2021.

  Art. 4. De netbeheerder gebruikt voor de organisatie van de veiling T-4, de volgende parameters :

 5. de reductiefactoren vastgesteld volgens de als bijlage gevoegde tabel;

 6. de referentieprijs wordt vastgesteld volgens het segment van de day-ahead markt van een NEMO, actief in België voor de Belgische regelzone;

 7. de uitoefenprijs wordt vastgesteld op 300 euro/MWh;

 8. de intermediaire prijslimiet wordt vastgesteld op 20 euro/kW/jaar.

  Art. 5. Voor de veiling T-1 wordt de volgende capaciteit gereserveerd door de netbeheerder :

 9. 1467 MW, hetgeen overeenkomt met het volume gelijk aan de capaciteit die gemiddeld minder dan 200 draaiuren heeft per jaar teneinde de totale piekcapaciteit af te dekken;

 10. 1064 MW, hetgeen overeenkomt met de overgedragen indirecte buitenlandse capaciteit.

  Art. 6. Het maximale volume aan capaciteit dat in het kader van de veiling T-4 kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit bedraagt 200 MW.

  Art. 7. § 1. Voor de veiling T-4 wordt maximaal een volume van 6367 MW voor punt A van de vraagcurve of een vereist volume van 7339 MW voor punten B en C van de vraagcurve gecontracteerd door de netbeheerder.

  § 2. Overeenkomstig artikel 11, § 3 van het Koninklijk Besluit van 28 april 2021 wordt in het kader van de vraagcurve 3026 MW als niet in aanmerking komende capaciteit beschouwd, waardoor de vraagcurve is verminderd. Na de prekwalificatie zal deze assumptie geactualiseerd worden overeenkomstig de werkingsregels.

  § 3. De volumes bedoeld in paragraaf 1 komen overeen met een maximumprijs van 75 euro/kW/jaar voor punt A en 50 euro/kW/jaar voor punten B en C.

  Art. 8. Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de netbeheerder en aan de commissie.

  Art. 9. Dit besluit treedt n werking op 30 april 2021.

  BIJLAGE.

  Art. N.

  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 30-04-2021, p. 41950 )

  Handtekening

  Brussel, 30 april 2021.

  T. VAN DER STRAETEN

  Aanhef

  De Minister van Energie,

  Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7undecies, § 6, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2021;

  Gelet op het koninklijk besluit van 28...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT