Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Instituut voor Octrooigemachtigden, de 24 juillet 2023

Artikel 1. Enig artikel. Het huishoudelijk reglement, dat door de algemene vergadering van het Instituut voor Octrooigemachtigden is opgesteld, zoals gewijzigd bij het voorstel van de gewone algemene vergadering van 12 juni 2023, en als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

Handtekening

Brussel, 24 juli 2023.

P.-Y. DERMAGNE

Aanhef

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.75/6, § 2, 8°, ingevoegd bij de wet van 8 juli 2018;

Gelet op het huishoudelijk reglement van het Instituut voor Octrooigemachtigden, goedgekeurd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2022;

Gelet op de gewone...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT