Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk huishoudelijk reglement van de beroepscommissies inzake evaluatie, de 13 janvier 2016

HOOFDSTUK I. - Algemeenheden

Artikel 1. Er wordt de voorkeur gegeven aan een elektronisch communicatiekanaal voor alle communicatie betreffende de procedure voor de commissie. Als dat niet mogelijk is, wordt er gebruik gemaakt van de andere gangbare communicatievormen (gewone brief, aangetekend schrijven, persoonlijke afgifte).

Als die communicatie het beginpunt is van een termijn, moet er worden voorzien in een ontvangstbewijs daarvan.

HOOFDSTUK II. - Oproepingen en vaststelling van de zittingen

Art. 2. § 1. De commissie bevestigt de ontvangst van elk dossier.

§ 2. Enkel dossiers die volledig zijn worden op de agenda van een zitting geplaatst.

Een volledig dossier bevat de inventaris van alle stukken van het dossier, het evaluatiedossier zoals bepaald in artikel 21 van het koninklijk besluit van 24 september 2013, alsook de volledige persoonlijke gegevens van de geëvalueerde en van de evaluator.

In voorkomend geval, en onverminderd zijn verhoor, bezorgt de geëvalueerde aan de commissie zijn eventuele schriftelijke motivering en aanvullende stukken bij het overgedragen dossier uiterlijk op de vijfde werkdag die voorafgaat aan de datum van de zitting.

Tegelijkertijd bezorgt hij de bovengenoemde elementen aan de andere partij die werd uitgenodigd om te worden gehoord.

Art. 3. § 1. De commissie komt samen op de data die de voorzitter vaststelt.

De stagedossiers of beroepsdossiers tegen een vermelding `onvoldoende' worden met prioriteit op de agenda geplaatst.

§ 2. De agenda wordt gevoegd bij de oproeping die naar de commissieleden wordt gestuurd.

De geagendeerde dossiers worden toegankelijk gemaakt voor de commissieleden, bij voorkeur via onlineraadpleging. Als dat niet mogelijk is, wordt hen een kopie van de dossiers bezorgd via de gewone post.

Art. 4. De geëvalueerde en de evaluator worden opgeroepen uiterlijk 10 werkdagen voor de zittingsdatum van de commissie.

Naargelang het geval deelt de evaluator de zittingsdatum mee aan :

  1. de P&O-directeur of zijn afgevaardigde in het kader van een stagedossier of,

  2. de directeur of de directeur-generaal, in het kader van een beroepsdossier tegen een evaluatievermelding.

    De naam en de gegevens van de persoon die het personeelslid bijstaat, worden aan de commissie meegedeeld.

    HOOFDSTUK III. - Verloop van de zittingen

    Art. 5. De voorzitter van de commissie opent en sluit de zittingen en leidt de debatten, waarbij hij de orde handhaaft tijdens de vergadering.

    Indien de voorzitter van de commissie tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT