Ministerieel besluit houdende beslissing inzake de verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering 'COVID-19' in uitvoering van artikel 66, § 2, van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, de 25 juin 2021

Artikel 1. De maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering "COVID-19" bedoeld in artikel 63 en volgende van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, kan door de directeur verlengd worden voor de periode van 16 juli 2021 tot 15 september 2021.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 16 juli 2021.

Handtekening

Brussel, 25 juni 2021.

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, artikel 66, § 2;

Gelet op de spoedeisendheid gemotiveerd door het feit dat de ministeriële goedkeuring voor de verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering `COVID 19' zoals geregeld in de artikelen 63 tot 68 van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID 19, uiterlijk moet tussenkomen voor de vroegste einddatum van de lopende strafonderbrekingen, aangezien zonder tijdige zekerheid over de ministeriële goedkeuring tot verlenging, enerzijds de lopende strafonderbrekingen slechts voor korte duur zouden kunnen verlengd worden (met juridische onzekerheid in hoofde van de veroordeelde en een grote procedurele last tot gevolg als nadien toch zou blijken dat opnieuw verlengd kan worden) en anderzijds dit mogelijk zou leiden tot het terug opsluiten van de betrokken veroordeelden na afloop van hun individuele strafonderbreking, wat de finaliteit van de maatregel zou ondermijnen;

Gelet op advies nr. 69.521/1 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 24 juni 2021 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT