Ministerieel besluit houdende beslissing inzake de verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering 'COVID-19' in uitvoering van artikel 66, § 2, van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, de 29 janvier 2021

Artikel 1. De maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering "COVID-19" bedoeld in artikel 63 en volgende van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, kan een eerste maal verlengd worden.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening

Brussel, 29 januari 2021.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, artikel 66, § 2;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf dagen, gemotiveerd door het feit dat dit ministerieel besluit gepubliceerd dient te worden voordat de geldigheidsduur van de eerst toegekende onderbrekingen van de strafuitvoering "COVID-19" verstrijkt en op een ogenblik dat zowel de betrokken veroordeelden als de penitentiaire administratie toelaat om hiervoor de nodige praktische schikkingen te nemen; dat immers hoe dan ook moet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT