Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, de 8 juillet 2022

Artikel 1. De programma's voor het gerechtelijk jaar 2022-2023 van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage bedoeld in artikel 259bis-9, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, voorbereid door de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie samengekomen op 21 juni 2022 en goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie op 22 juni 2022, gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden bekrachtigd.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 16 augustus 2021 houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

BIJLAGEN.

Art. N1.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 25-07-2022, p. 58748 )

Art. N2.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 25-07-2022, p. 587453 )

Handtekening

Brussel, 8 juli 2022.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT