Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage en van het examen inzake beroepsbekwaamheid, de 23 avril 2024

Artikel 1. De programma's van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage en van het examen inzake beroepsbekwaamheid bedoeld in artikel 259bis-9, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, voorbereid door de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie samengekomen op 21 februari 2024 en goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie op 27 maart 2024, gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden bekrachtigd.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 13 juli 2023 houdende de bekrachtiging van de programma's en van het examen inzake beroepsbekwaamheid van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

BIJLAGEN.

Art. N1.

Bijlage I bij het ministerieel besluit van 23 april 2024 houdende de bekrachtiging van de programma's van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage en van het examen inzake beroepsbekwaamheid

Programma's van het vergelijkend toelatingsexamen tot

de gerechtelijke stage en van het examen inzake beroepsbekwaamheid

Afdeling 1. - Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage bestaat uit twee delen:

 1. een schriftelijk deel dat de volgende proeven omvat:

  1. De oplossing van een casus, aan de hand van een feitenrelaas, in de door de kandidaat gekozen materie.

   Deze proef heeft tot doel te peilen naar de volgende vermogens:

   1) de juridische kennis;

   2) het analyse-, het denk- en het redactievermogen;

   3) het vermogen om de gekozen oplossing te verantwoorden.

   Er wordt aan de kandidaat gevraagd om de gekozen juridische oplossing te formuleren met in achtneming van de maatschappelijke en menselijke context die de casus kenmerkt.

   De kandidaten hebben de keuze uit twee materies :

   - verbintenissenrecht, bijzondere overeenkomsten en goederenrecht, met inbegrip van gerechtelijk recht;

   - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht.

   Elke benoemings- en aanwijzingscommissie kan beslissen om deze keuze uit te breiden met sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

   De door elke commissie gekozen materies worden vermeld in de oproep tot kandidaten die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

   De inhoud van de verschillende materies wordt toegelicht in bijlage II van dit besluit.

   De kandidaten vermelden hun keuze in hun aanvraag tot deelname aan het examen.

   Zij mogen hun wetboeken gebruiken tijdens de proef.

   De kandidaten beschikken over vijf uren.

  2. Psychologische tests:

   In het kader van het schriftelijke gedeelte, kunnen de kandidaten worden onderworpen aan psychologische tests. Deze tests, die zullen worden toevertrouwd aan externe experten, kunnen bestaan uit:

   - een cognitief-analytische test voor alle deelnemers aan de schriftelijke proef of enkel voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT