Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die beslissen welke procedure gevolgd wordt na de vaststelling van inbreuken zoals bedoeld in artikel XV.60/1, § 2, tweede lid van het Wetboek van economisch recht, de 30 juin 2021

Artikel 1. Enig artikel. Overeenkomstig artikel XV.60/1, § 2, tweede lid van het Wetboek van economisch recht, hebben de hierna aangeduide ambtenaren de bevoegdheid om te beslissen over de procedure die wordt gevolgd na de vaststelling van inbreuken zoals bedoeld in voornoemd artikel:

 1. voor de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie:

  de directeur-generaal, en zo hij afwezig of verhinderd is, een adviseur-generaal van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

 2. voor de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie:

  1. de directeur-generaal, en zo hij afwezig of verhinderd is, een adviseur-generaal van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

  2. het hoofd van de Afdeling Veiligheid;

  3. het hoofd van de Afdeling Metrologie;

  4. het hoofd van de Afdeling Kwaliteit en Innovatie;

 3. voor de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie:

  1. de directeur-generaal, en zo hij afwezig of verhinderd is, een adviseur-generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

  2. de leidinggevende van de Directie Coördinatie Controle Operaties.

  Handtekening

  Brussel, 30 juni 2021.

  P.-Y. DERMAGNE

  Aanhef

  De Minister van Economie,

  Gelet op het Wetboek van economisch...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT